Umów się na
prezentację produktu

Kilka kroków do uzyskania dofinansowania na urządzenie rehabilitacyjne dla Twojego dziecka

Dofinansowania na urządzenie rehabilitacyjne

16-09-2016

Kilka kroków do  uzyskania  dofinansowania na urządzenie rehabilitacyjne dla Twojego dziecka

Rehabilitacja jest procesem, mającym na celu umożliwienie niepełnosprawnym dzieciom osiągania i utrzymywania jak najlepszego poziomu zdrowia fizycznego oraz psychicznego. W procesie tym niezmiernie ważną rolę pełnią m.in. urządzenia rehabilitacyjne.

Zdając sobie z tego sprawę, pragniemy pomóc Państwu w uzyskaniu dofinansowania na potrzebne dla Państwa dziecka wyroby medyczne. Wiemy, że wymagane procedury w procesie pozyskiwania dofinansowania, mogą się wydawać kłopotliwe a wręcz przerażające. Dlatego poniżej znajdziecie Państwo opis kolejnych kroków koniecznych do wykonania, a także informacje o wysokości dofinansowania, adresy i telefony instytucji, u których można zabiegać o dofinansowanie oraz  informacje o potrzebnych dokumentach.

Rodzaj sprzętu jaki podlega dofinansowaniu:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia  6 grudnia 2013 r. w  sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2013r, poz. 1565) mogą Państwo uzyskać refundację m.in. na następujące urządzenia dla  swojego dziecka:

Firma LIW Care Technology Sp. z o. o. jest producentem takich urządzeń. Urządzeń mających na celu poprawę stanu zdrowia i jakości życia, zarówno dzieci jak i ich rodziców, w codziennym funkcjonowaniu. Informacje o wymienionych urządzeniach znajdziecie Państwo na stronie internetowej Firmy w zakładce Produkty ( www.liwcare.pl/produkty.html ). Dział handlowy służy profesjonalnym wsparciem w wyborze potrzebnego produktu rehabilitacyjnego dla Państwa dziecka.

Przedstawiciele handlowi naszej Firmy, w oparciu o swoje wieloletnie doświadczenie i znajomość aktualnych przepisów chętnie udzielą pełnych informacji dotyczących pozyskiwania dofinansowania. Pomogą również, jeśli napotkacie Państwo na jakieś przeszkody, podczas ubiegania się o dofinansowanie na wybrany sprzęt dla Państwa dziecka.

http://liwcare.pl/kontakt.html - DZIAŁ HANDLOWY - Linia Produktów Rehabilitacyjnych

Źródła dofinansowania:

I. Narodowy Fundusz Zdrowia – NFZ, dofinansowuje w następujących kwotach:

Kryteria przyznania wyrobu medycznego przez Narodowy Fundusz Zdrowia są  następujące:

Urządzenie multifunkcyjne:

Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy:

Siedzisko ortopedyczne dla dzieci stabilizujące plecy i głowę:

1 KROK do zdobycia dofinansowania – wypełnienie zlecenia przez lekarza

W celu uzyskania zlecenia na konkretny sprzęt należy udać się do lekarza poniżej podanej specjalizacji, posiadającego podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Informacje te pochodzą z podanego wyżej rozporządzenia.

Urządzenie multifunkcyjne –  Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie:

Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy – Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie:

Siedzisko ortopedyczne dla dzieci stabilizujące plecy i głowę – Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie:

Przed udaniem się do lekarza specjalisty możemy skorzystać z „infolinii kolejkowej” Narodowego Funduszu Zdrowia. W tym celu należy wejść na stronę główną NFZ www.nfz.gov.pl, następnie przejść do Kontaktu, kolejno do Oddziały NFZ, a tam znaleźć odpowiedni dla siebie oddział. W tym miejscu znajdziecie Państwo telefony, pod którymi dowiedziecie się gdzie najszybciej można dostać się do lekarza wymaganej specjalizacji.

Można też skorzystać z adresu mailowego kolejki@nfz.gov.pl., oraz  infolinia@nfz.gov.pl.

Osoby nieposiadające dostępu do Internetu mogą skorzystać z telefonów informacyjnych dla pacjentów w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia:

800 392 976 

22 572 60 42

Lekarz specjalista, do którego udamy się z wizytą, powinien posiadać druk zlecenia. Ważne by w zleceniu wpisać właściwe kody odpowiadające konkretnym urządzeniom.

Urządzenie multifunkcyjne – kod nr P126

Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy – kod nr  P131

Siedzisko ortopedyczne dla dzieci stabilizujące plecy i głowę – kod nr P132

Przy wypełnianiu zlecenia należy zwrócić szczególną uwagę na dokładność sformułowań oraz uzasadnić dlaczego ubiegacie się Państwo o dany sprzęt.

Jeśli posiadacie Państwo już pionizator, i został on zakupiony przed 31.12.2013 roku, a ubiegacie się o urządzenie multifunkcyjne, to należy w zleceniu umieścić bardzo istotną notatkę: „dziecko wyrosło z poprzedniego PIONIZATORA”. Zdanie „dziecko wyrosło z poprzedniego sprzętu”, spowoduje odrzucenie przez Narodowy Fundusz Zdrowia zlecenia na wybrane przez Państwa urządzenie.

Choć pionizator i urządzenie multifunkcyjne to dwa różne produkty, niestety według obecnego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  6 grudnia 2013 r. w  sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2013r, poz. 1565) pacjent, który skorzystał z dofinansowania na pionizator, nie może przed upływem 5 lat od daty zakupu, starać się o refundację z Narodowego Funduszu Zdrowia na urządzenie multifunkcyjne. Podobnie pacjent, który skorzystał z  dofinansowania na urządzenie multifunkcyjne, teraz i przez kolejnych 5 lat, nie może zabiegać o refundację pionizatora. Przepis ten dotyczy  urządzeń zakupionych po 31.12. 2013 roku.

Jeżeli osoba powyżej 18. roku życia chce zakupić urządzenie multifunkcyjne, to musi w zleceniu wpisać kod P125 na pionizator i otrzyma wtedy 2000 zł brutto refundacji.

2 KROK do zdobycia dofinansowania – potwierdzenie zlecenia w NFZ

Otrzymane zlecenie należy potwierdzić do refundacji, czyli uzyskać stempel na zleceniu, w odpowiednim dla  Państwa miejscu zamieszkania oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.  Zlecenie może być potwierdzone osobiście przez pacjenta lub inną, upoważnioną przez niego do tego pisemnie, osobę. Zlecenie można również wysłać drogą pocztową (zlecenie przysyłane pocztą będzie odsyłane na  adres pacjenta). Do  potwierdzenia zlecenia przez NFZ wymagany jest dowód osobisty osoby odbierającej potwierdzone zlecenie. Zlecenia są bezterminowe. Dane kontaktowe wojewódzkich oddziałów NFZ znajdziecie Państwo pod adresem:

www.nfz.gov.pl/kontakt/oddzialy-nfz/

Telefony informacyjne dla pacjentów w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia:

800 392 976 - infolinia

22 572 60 42 - infolinia

infolinia@nfz.gov.pl

3 KROK do zdobycia dofinansowania – dostarczenie podstemplowanego zlecenia do sklepu

Należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym Firmy LIW Care Technology Sp. z o. o. lub zgłosić się do wybranej placówki lub sklepu na terenie całego kraju, która podpisała umowę z NFZ. W momencie składania zlecenia do potwierdzenia w NFZ możecie Państwo poprosić o wykaz takich placówek i sklepów. Wybór konkretnej placówki należy do pacjenta, nie obowiązuje w tym wypadku rejonizacja. W wybranym sklepie zostawiacie Państwo potwierdzone zlecenie.

Pacjenci mają prawo wyboru wyrobu medycznego spośród zróżnicowanej oferty. Produkty o tych samych funkcjach mogą różnić się ceną i jakością. Jeżeli cena wybranego przez pacjenta wyrobu jest wyższa niż cena określona limitem, pacjent dopłaca różnicę pomiędzy ceną brutto, a kwotą refundacji. Informacje o tym, co zrobić gdy nie dysponujecie Państwo brakującą kwotą, znajdują się w dalszej części artykułu.

Obowiązkiem każdej placówki mającej umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne i rehabilitacyjne jest posiadanie przynajmniej jednego produktu w grupie w cenie limitu określonego przez Ministra Zdrowia. 

4 KROK do zdobycia dofinansowania – odbiór wybranego urządzenia jeśli dofinansowanie pokrywa jego cały koszt

Odbieracie Państwo wybrane urządzenie ze sklepu. Sklep sam rozliczy się z  Narodowym Funduszem Zdrowia.

II. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – PCPR

5 KROK do zdobycia dofinansowania – jeśli dofinansowanie z NFZ nie pokrywa całego kosztu wybranego sprzętu, udajemy się do PCPR-u

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie może dofinansować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r (Dz. U. z 2002 r, Nr 96, poz.861), w następujący sposób przedmioty ortopedyczne i  środki pomocnicze:

Czyli, jeśli do siedziska NFZ dofinansuje 700 zł, to PCPR może maksymalnie dać 1050 zł, zatem łącznie możemy uzyskać 1750 zł.

Wysokość dofinansowania zależy od wysokości przyznanych powiatowi na dany rok funduszy oraz od ilości złożonych wniosków.

Zgodnie z podanym wyżej rozporządzeniem, czym innym jest sprzęt rehabilitacyjny a czym innym przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Do tej drugiej grupy zaliczane są właśnie: Urządzenie multifunkcyjne, Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy oraz Siedzisko ortopedyczne dla dzieci stabilizujące plecy i głowę. Zanosząc zlecenie do potwierdzenia w NFZ możecie Państwo poprosić o  wykaz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego.

Uzyskanie od PCPR-u dofinansowania na sprzęt rehabilitacyjny, który nie podlega refundacji przez NFZ, wymaga zawarcia umowy opartej o inne kryteria. Wysokość dofinansowania przez PCPR sprzętu rehabilitacyjnego, w takim przypadku, wynosi maksymalnie 60% kosztów zakupu tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Wymienione poniżej dokumenty zanosimy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, odpowiedniego dla Państwa miejsca zamieszkania. Możecie Państwo zrobić to w ciągu całego roku.

Koniecznymi dokumentami są:

Jeśli we wniosku pojawią się uchybienia, to w przeciągu 10 dni zostaniecie Państwo o tym poinformowani. Wówczas musicie Państwo w ciągu 30 dni usunąć wykazane uchybienia. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Jeśli wniosek został poprawnie wypełniony i nie brakuje żadnych dokumentów, otrzymamy z PCPR-u, w ciągu 30 dni od złożenia, pisemne potwierdzenie przyjęcia wniosku do rozpatrzenia. Zwyczajowo w pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski na produkty dla dzieci. Termin oczekiwania na rozpatrzenie nie jest ustawowo określony.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie z PCPR-u na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:

Osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z  niepełnosprawności, jeżeli średni miesięczny dochód nie przekracza kwoty
50% przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we  wspólnym gospodarstwie domowym.

Oddziały Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie znajdziecie Państwo na stronie internetowej pod adresem www.pcpr.info. Po zaznaczeniu opcji ”Znajdź wg województwa”, poniżej pokażą się dane kontaktowe.

6 KROK do zdobycia dofinansowania – odbiór faktur i zamówionego urządzenia

Z otrzymaną pozytywną decyzją od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pokrywającą brakującą kwotę, udajemy się do sklepu medycznego. Sklep wystawia oryginalną Fakturę VAT, którą należy później dostarczyć do PCPR-u,  następnie odbieramy zamówione urządzenie. Okres użytkowania jest liczony od  daty potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego.

Jeżeli Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie przyznało dofinansowania potrzebnego do pokrycia całego kosztu sprzętu, a bardzo zależy Państwu na czasie, brakującą kwotę można pokryć z  własnych środków, a następnie prosić PCPR o zwrot poniesionych kosztów. Tu  musicie Państwo posiadać oryginalną Fakturę VAT wystawioną przez sklep medyczny i dostarczyć ją do PCPR-u.

III. Fundacje działające na rzecz dzieci niepełnosprawnych - mogą wesprzeć w uzyskaniu dofinansowania w kilku sytuacjach:

A.

Jeżeli Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przyznało dofinansowanie, ale  nie na całość brakującej kwoty, wybranego przez Państwa produktu, wówczas należy:

Przed wysłaniem dokumentów do fundacji, dostarczyć do PCPR-u bardzo istotny dokument. Jest to pismo pozwalające na przedłużenie terminu dostarczenia oryginalnej Faktury VAT na wybrany przez Państwa sprzęt. Dokument ten sprawi, że  przyznane przez PCPR pieniądze będą czekać aż do momentu uzyskania brakującej kwoty z Fundacji. Wzór pisma do wypełnienia oraz przykładowo wypełnione pismo znajdują się na końcu artykułu.

Z otrzymaną pozytywną decyzją od Fundacji o pokryciu brakującej kwoty trzeba udać się do sklepu medycznego. Sklep musi wystawić oryginalne Faktury VAT. Jedną należy dostarczyć do PCPR-u, drugą wysłać na adres Fundacji.

B.

Jeżeli czekacie Państwo na dofinansowanie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dłużej niż 6 miesięcy. W tej sytuacji proponujemy Państwu udanie się do PCPR-u i poproszenie o wydanie zaświadczenia, o braku środków na obecną chwilę, na dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i pomocniczych dla  Państwa dziecka. Taki dokument oraz fakturę proforma na wybrane urządzenie wraz z opisanymi dofinansowaniami z innych źródeł należy wysłać do  Fundacji.

Jeśli nawet napiszecie Państwo na fakturze proformie, że dofinansowanie z PCPR-u wynosi „0”, należy wówczas taką informację poprzeć wspomnianym wcześniej zaświadczeniem. Jeśli tego nie zrobicie, Państwa prośba zostanie odrzucona przez komisję Fundacji.

Z otrzymaną pozytywną decyzją od Fundacji o pokryciu brakującej kwoty trzeba udać się do sklepu medycznego. Sklep musi wystawić oryginalną Fakturę VAT. Trzeba wysłać ją na adres Fundacji. Należy również poinformować PCPR o  uzyskanym od Fundacji dofinansowaniu.

C.

Jeżeli pionizator został zakupiony po 31.12.2013 roku, to niestety, wtedy przez 5 lat od daty zakupu pionizatora nie przysługuje Państwu refundacja z NFZ  i PCPR- u na urządzenie multifunkcyjne. Ten przepis dotyczy również sytuacji odwrotnej – kupiliście Państwo urządzenie multifunkcyjne a chcecie nabyć pionizator.

Powyższe utrudnienia wynikają z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  6  grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2013r, poz. 1565).

W takim przypadku sposobem zdobycia większości dofinansowania jest pomoc ze strony Fundacji.

 

W celu uzyskania dofinansowania, w wymienionych wyżej trzech przypadkach, należy zebrać następujące, wymagane przez wszystkie Fundacje dokumenty:

Na stronie wybranej Fundacji należy sprawdzić, czy nie są potrzebne jeszcze jakieś, inne poza wymienionymi wyżej, dokumenty. Następnie przygotowane dokumenty należy wysłać na adres Fundacji. Na odpowiedź czeka się zwykle około 3 miesięcy.

Lista Organizacji Pożytku Publicznego znajduje się m.in. pod adresami:

www.pozytek.gov.pl   www.bazy.ngo.pl    www.opp.ais.pl     www.jedenprocent.pl

Można też zawęzić poszukiwania Fundacji, która udzieliłaby Państwu finansowego wsparcia, wpisując w wyszukiwarce internetowej przykładowe hasła:

Fundacje na rzecz niepełnosprawnych dzieci

Organizacje pozarządowe na rzecz niepełnosprawnych dzieci

Organizacje Pożytku Publicznego na rzecz niepełnosprawnych dzieci

Zespół Firmy LIW Care Technology Sp. z o. o. życzy Państwu jak najszybszej drogi do uzyskania funduszy na urządzenia poprawiające stan zdrowia i jakość codziennego funkcjonowania Państwa dziecka. Życzymy również byście Państwo, w gąszczu wielu procedur, napotkali życzliwych i w pełni kompetentnych ludzi.

http://liwcare.pl/kontakt.html - DZIAŁ HANDLOWY - Linia Produktów Rehabilitacyjnych

Anna Gaik