Umów się na
prezentację produktu

RODO

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ LIW CARE TECHNOLOGY Sp. z o.o.

 

Mając na uwadze dbałość o bezpieczeństwo i poufność Państwa danych osobowych pragniemy Państwa poinformować, iż dokładamy i będziemy dokładać wszelkich starań, aby zapewnić ochronę Państwa danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

Zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] pragniemy poinformować, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie/jest LIW Care Technology spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (94-406) (dalej zwany jako Administrator lub Producent),  ul. Golfowa 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000333719, zwana dalej LIW Care Technology lub Administrator. Jako Administrator Państwa danych będziemy/jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie ich bezpieczeństwa oraz ich wykorzystywanie i przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Kontakt z Administratorem:

Email: rodo@liwcare.pl

 1. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
 1. LIW Care Technology przetwarza Twoje dane osobowe przede wszystkim w celach związanych z obsłużeniem zamówienia dotyczącego wyrobów medycznych produkowanych i/lub sprzedawanych przez naszą firmę, zorganizowania terminowej wysyłki wyrobów medycznych przy współpracy z firmami logistycznymi, dokonania rozliczeń z tytułu realizowanego zamówienia oraz pomocy Tobie w kontaktach z takimi instytucjami jak np. Narodowy Fundusz Zdrowia, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej czy Fundacje oraz obsłużenia w przyszłości potencjalnej reklamacji.

Powyższe obejmuje także przetwarzanie danych osobowych związanych z komunikacją pomiędzy LIW Care Technology a Tobą, w zakresie w jakim wiąże się to z celami o których mowa w zdaniu pierwszym, w szczególności w celu wysyłania do Ciebie informacji o składanym zamówieniu i o jego wykonaniu. 

Administrator przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, to jest należytego wykonania zamówienia przez Producenta, w tym komunikowania się z Tobą w związku z wykonywaniem zamówienia.

W zakresie związanym z obsługą procesu rozpatrywania reklamacji Administrator przetwarza te dane osobowe również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia albowiem przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, to jest obowiązku rozpatrywania reklamacji oraz prowadzenia dokumentacji związanej z tym procesem.

 1. LIW Care Technology przetwarza Twoje dane osobowe w celach informacyjnych, zwłaszcza marketingu produktów i usług własnych (np. wysyłka informacji o produktach i usługach, materiałów reklamowych i/lub newslettera). Powyższe obejmuje także przetwarzanie danych osobowych związanych z komunikacją pomiędzy LIW Care Technology a Tobą w zakresie w jakim wiąże się to z tymi celami informacyjnymi, w tym marketingowymi, o których mowa w zdaniu pierwszym.

Przetwarzamy te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, to jest w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, a także możemy je przetwarzać na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia).

 1. LIW Care Technology przetwarza Twoje dane osobowe związane z realizacją zamówienia w celach związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów o wyrobach medycznych, w szczególności w celu identyfikowania użytkowników wyrobów medycznych w przypadku wystąpienia incydentów medycznych.

Administrator przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia w związku z przepisami o wyrobach medycznych to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze jako instytucji obowiązanej w rozumieniu przepisów o wprowadzaniu wyrobów medycznych do obrotu w tym w szczególności o zgłaszaniu incydentów medycznych.

 1. Ponadto LIW Care Technology przetwarza Twoje dane osobowe w innych, prawem dopuszczalnych, celach bezpośrednio lub pośrednio związanych z celami, o których mowa w ust. a-c, w szczególności w celach księgowych, archiwalnych i statystycznych, w celach związanych z kontrolami podatkowymi, audytami, kontrolą zarządczą, lub w celach związanych z doradztwem.

Administrator przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, to jest w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora.

 1. Kategorie danych osobowych, które są przetwarzane.

Administrator przetwarza przede wszystkim Twoje dane osobowe związane z wykonywaniem zamówienia obejmujące w szczególności: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres dostawy,  adres email, numer telefonu.

W celach związanych z komunikacją Administrator przetwarza przede wszystkim imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy email, adresy korespondencyjne.

W celach związanych z marketingiem Administrator przetwarza przede wszystkim imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy email, adresy korespondencyjne oraz używane przez ciebie adresy IP.

 1. Informacje o kategoriach odbiorców danych.

LIW Care Technology sp. z o.o. będzie przekazywać Twoje dane osobowe:

 1. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
 2. podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
 3. podmiotom i osobom fizycznym upoważnionym przez Ciebie.

W związku z powyższym informujemy o następujących kategoriach odbiorców:

 1. Podmioty świadczące usługi kurierskie, transportowe oraz usługi pocztowe,
 2. podmioty świadczące usługi prawne związane z działalnością Administratora;
 3. podmioty świadczące usługi wsparcia sprzedaży, w szczególności firma PRO Sales Aleksander Olszowski z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Ludwika Piechy 3/8,
 4. podmioty świadczące usługi informatyczne, w tym usługi hostingowe;
 5. podmioty świadczące usługi audytorskie, biegli rewidenci i inne związane z kontrolowaniem i audytowaniem Administratora;
 6. inne niż wskazane powyżej podmioty, które na podstawie przepisów prawa uprawnione są do uzyskiwania od LIW Care Technology informacji związanych z działalnością Administratora, które to informacje mogą obejmować Twoje dane osobowe, w tym w szczególności organy nadzorcze i kontrolne wobec Administratora.
 1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu.

Twoje dane osobowe, w celach o których mowa w punkcie 2.a oraz 2.c, będę przetwarzane przez okres realizacji zamówienia oraz przez czas życia wyrobu medycznego, co wynika z przepisów dotyczących wyrobów medycznych oraz przez okres wynikający z przepisów podatkowych.

Twoje dane osobowe przetwarzane, w celach o których mowa w punkcie 2.b, będę przetwarzane przez czas prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Twoje dane osobowe przetwarzane w celu o którym mowa w punkcie 2.d będą przetwarzane przez okres właściwy dla celu pierwotnego w którym zostały zebrane.

 1. Informacja dotycząca obligatoryjności lub fakultatywności podania danych osobowych.

Podanie danych o których mowa w punkcie 2.a jest wymogiem umownym i jesteś zobowiązany do ich podania. Wobec czego w razie ich nie podania, LIW Care Technology nie przyjmie Twojego zamówienia i nie będzie mógł ci dostarczyć zamawianego przez ciebie Produktu i/lub usługi.

Podanie danych o których mowa w punkcie 2.b jest dobrowolne, wobec czego możesz ich nie podać. Jednakże jeśli dane te przetwarzane są też w celach opisanych w punktach 2.a, ich niepodanie wiąże się z konsekwencjami opisanymi powyżej.

Jeśli w ramach celu o którym mowa w punkcie 2.d. będziesz proszony o podanie innych danych osobowych, niż zebrane w celach o których mowa w punktach 2.a-2.c, to ich podanie jest dobrowolne, wobec czego możesz ich nie podać.

 1. Informacje o Twoich prawach.

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania/uzupełniania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 1. Przetwarzanie danych w innym celu niż cel w którym zostały zebrane.

Z zastrzeżeniem punktu 2.d, LIW Care Technology nie planuje dalej przetwarzać Twoich danych osobowym w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

 1. Postanowienia końcowe.

Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. do odwołania i realizuje obowiązek prawny wynikający z RODO. LIW Care Technology zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszej Polityce.

 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych [zwane w niniejszej informacji Rozporządzeniem].