fbpx

Zakupu sprzętu rehabilitacyjnego 2022-2023

Jeżeli prowadzisz działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych od co najmniej dwóch lat i jesteś zainteresowany zakupem sprzętu do rehabilitacji, to możemy Ci w tym pomóc !


Do dnia 30 listopada 2022 trwa nabór wniosków na uzyskanie ze środków PFRON pomocy finansowej do zakupu sprzętów, przyrządów i urządzeń wspierających funkcjonowanie i rehabilitację osób niepełnosprawnych.

Dla kogo?


KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE

 

Adresatami wsparcia mogą być:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

które:

 • prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz
 • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

 


KTO NIE MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE

Z dofinansowania na zakup sprzętu do rehabilitacji nie mogą skorzystać podmioty, które:

 • mają zaległości wobec PFRON lub
 • były, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.

 


 

 DOKUMENTY KONIECZNE DO PRZYGOTOWANIA UBIEGAJĄC SIĘ O DOFINANSOWANIE:

W przypadku:

 1. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą:
 • zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie,
 • informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis.
 1. pracodawców prowadzących zakład pracy chronionej:
 • potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,
 • informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie,
 • informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis.

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie: 

 1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
 2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

 


TERMIN NA SKŁADANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

 

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON składa się w terminie do dnia  30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.

 


WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

 

Wysokość dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Udział własny wnioskodawcy: minimum 20% kosztu sprzętu rehabilitacyjnego

 

Pomoc może być udzielona jeden raz w roku.

 


 

Źródło:

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dofinansowanie-do-zakupu-sprzetu-rehabilitacyjnego

Formularz


YMEDIA.pl